> Famco - ابزاردقيق

 ابزار دقیق پايپينگ

 

ابزار دقيق (Instrument)

ابزار دقيق از سه قسمت اساسی  زير تشکيل شده است که عبارتند از :

۱.اندازگيری

۲.کنترل

۳. محرک ها(ادوات خروجی)


اين سه مجموعه در­کنار يکديگر مکمل يک سيستم به نام سيـستم­های کنترل اتوماتيک می­باشند.که اين سيستم­کنترل اتوماتيـک وظيفه انجام­کنتـرل فرايندی را در يک مجموعه عملياتی بر عهده دارد .

 

اندازه گیری

 

۱.اندازه ­گيرها
قسمت اندازه­ گير مقدار واقعی عنصرمورد نظر را اندازه­ گـيری می­ کند. پارامتـرهای مخـتلفی در صنايع برای کنترل اندازه­گيری می­ شود مهم­ترين پارامترهايی که در صنعت پايپينگ برای کنترل اندازه­ گيری می شوند عبارتند از :

اندازه­ گيری فشار (Measurement of the pressure)

اندازه­ گيری جريان سيالات (Measurement of the flow)

اندازه­ گيری درجه حرارت (Measurement of the temperature)

اندازه­ گيری ارتفاع مايعات (Measurement of the level)

 

۲.کنترل کننده ها

کنترل کننده ها


قسمت دوم ابزار دقيـق بخش کنـترل می­ باشـد. در ابتدای شـروع صنـعت که کنترل بصـورت امـروزی نبود کنـترل بوسـيله عوامـل انسـانی انجام می­ شد سپـس با پيشـرفت علم ، سيستم کنترل اتوماتيـک با بوجود آمدن ادوات نيوماتيـکی ­(بادی)­ وارد مرحله جديدی شد. بعد از­مدتی با اختراع ترانزيستور استـفاده از کارت­های الکتـرونيکی برای کنترل آغاز شد. با بوجـود آمدن اين قطـعات کنتـرلی اسـتفاده از عوامل انسـانی برای کنترل کمتر می ­شد.

در ادامه پيشرفت علم، کامپيوترهای صنعتی با نام PLC وارد صنعت شدند. بوسيله اين PLC ها واحـدها به آسانی کنترل می­شدند. وتغييرات نيز به آسـانی در واحـدها انـجام می گرفت .

امـروزه کنترل­ کننـدهای جديد­تری بنام DCS (سيسـتم کنترل کنـنده توزيـع پذيـر) وکنترل­ کننده ­های فازی وظيفه کنترل را در واحدهای صنعتی بر عهده دارند.

 

۳.محرک ها (ادوات خروجی)
محرک ها ادواتی هستند که سيگنال خروجی را از قسمت کنترل­ کننـده می­ گيرد و ­متناسـب با اين سيگنـال­ ها عمـل می­ کند. از عمده ادوات خروجی می­توان به شيرهای کنترل اشاره کرد. اين ادوات با­ عملکرد خود باعث کنترل پارامترهای اندازه­ گيری ­شده در مقدار مطـلوب و مورد نظر می­شوند. اين ادوات گستره تنوعی زيادی دارند. اولين قدم برای کنترل يک فرايند، شناخت و درک ديـناميـک و رفتـارهای آن فرآينـد است. برای کنترل يک کميت بايد در هر لحظه اطلاعات دقيقی از آن داشته باشيم. پس بايد­کميت مورد نظر را همواره اندازه­ گيری نماييم. معمولاً دستگاه­های اندازه­ گيری از سه بخش حسگر­ يا ­سنسور ­ (Sensor)­،­ مبدل يا ترانسديوسر (Transducer)­، انتقال دهنـده يا ترانسميتر ­ (Transmitter)­تشکيل شده ­اند که گاهی اين بخش ­ها با هم توام می ­شوند .يک اندازه­ گير خوب بايد دارای ويژگی­ های متعددی باشد که برخی را همراه با شرح کوتاهی در زير می­ آوريم:

حوزه­ی اندازه­ گيری­(Range):محدوده­ای از­دامنه­ ی تغييرات کميت مورد ­اندازه­ گيری است­،که اندازه­گير قادر به اندازه­ گيری ن­می­ باشد.

صفر اندازه­ گيری(Zero) : معمولاً نقطه­ ی مشخصی را در حوزه­ی اندازه­ گيـری به عنوان نقطه­ ی صفر در نظر می­ گيرند. در نقـطه­ ی صفر ،لزوماً خروجی اندازه­ گير صفر نمی­ باشد و ممکن است دارای مقدار باشد.

انحراف صفر(Zero Drift) : اندازه­ ی خروجی در نقطه­ ی صفر ممـکن است با گذشـت زمان يا ديگر عوامل تغيير کند، اين پديده را پديده­ ی انحراف صفر می­ گوييم.

حساسيت(Sensitivity) :حساسيت يک اندازه­ گير­عبارت­ است از­تغييرات خروجی اندازه­ گير ­به ­واحد­­ تغييرات ­­در­کميت مورد ­اندازه­ گيری

حد تفکيک(Resolution) : حد تفکيک عبارت است از کوچکترين اندازه تغييـرات کمـيت مورد اندازه­ گير، اندازه­ گيری شود.

پاسخ­دهـی(Response) : در عمل اندازه­ گير­ها دارای ثابت زمانی و بعـضاً تاخير خالـص می­ باشند. ثابت زمانی عنـصر اندازه­ گير بايد از کوچکترين ثابت زمانی موجود در حلقه­ ی کنترل بسيار کوچکتر باشد.

خطی­بودن(Linearity) : اگر شيب مشخصه­ ی ورودی _خروجی اندازه­ گير ثابت باشـد ،يک اندازه­ گير مطلوب خواهيم داشت. گاهی اوقات بهترين خطی که مشخصه­ ی اندازه­ گير را بيان می­ کند ،به عنوان مشخصه­ ی اندازه­ گير در نظر گرفته می­ شود.

پسماند(Hysteresis) : هيسترزيس نوعی رفتار­غير خطی در اندازه­ گير­ها­ می­ باشد که­ مشخـصه­ ی اندازه­ گير در مسير افزايش ورودی با مشخصه­ ی اندازه­ گير در مسير کاهش ورودی تفاوت دارد.

دقت (Accuracy): تطابق مقدار اندازه­ گيری شده با مقدار واقعی کميت مورد اندازه­ گيری است.

تکرار­پذيری (Repeatability)  :تکرار­پذيری در اندازه­ گير ها ويژگی مهـمی اسـت و به معنی نتيـجه­ ی يکسان در اندازه­ گيری يک کميت در شرايط ثابت است.
يک نکته­ ی مهم در­باره­ی مقايسه ­ی تکرار­پذيری و دقت اين است که يک اندازه­ گير تکرار­پذير و غير دقيق را می­توان به راحتی اصلاح کرد ،اما يک اندازه­ گير غير تکرار­پذير هر چند هم دقت بيشتری داشته باشد ،به دليل تغييرات رفتار ،مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

 

انواع تجهيزات ابزار دقيق:

فشار سنج­ ها (Switch pressure)

عمق سنج (Switch level)

وسايل مكانيكي اندازه­ گيري و كنترل شامل:

VIBRATION SWITCH

TRANSMITTER

TRANSDUCER

CONTROLLER/RECORDER

AIR REGULATOR

CONTROL AND SAFETY VALVE

ISOLATING VALVE

GAUGE GLASS

CONNECTORS

 

اتصالات ابزار دقيق شامل:

زانویي: 45-90ELBOW-SR-LR-STREET

سه راهي: STRAIGHT TEE-REDUCER TEE

چهار راهي: CROSS

كپ: CAP

درپوش: PLUG –HEX HEAD

كوپلينگ بوشن: BUSHING WELDING BOSS-BOSS REDUCING COUPLING-HALF COUPLING-COUPLING –HEX HEAD

مهره ماسوره: ELBOW –UNION TEEFEMALE-FEMALE UNION-MALE UNION-

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram