بازگشت به صفحه محصولات

توری ضد حشره
Turie Zedde Hashare

توری ضد حشره

مديريت تلفيقي آفات در گلخانه Integrated plant protection

 

تعريف مديريت تلفيقي آفات

مديريت تلفيقي آفات روشي جديد براي پيشگيري، کنترل و مبارزه با آفات  به مدت طولاني و بدون تاثر گذاشتان بر سلامتي انسان، محيط، گياه اصلي و ساير موجودات مفيد مي باشد.

مديريت تلفيقي آفات با شناسايي دقيق آفات و جمعيت آنها به مبارزه و کنترل محيطي، فيزيکي، بيولوژيکي يا شيميايي آنها مي پردازد.

در اين روش توليد کننده سعي بر پيشگيري از آلودگي ناشي از حضور آفات در گلخانه مي کند.

به عنوان مثال با استفاده از توري هاي ضد حشره براي پوشش منافذي مانند دريچه مربوط به تهويه از ورود آفت به داخل گلخانه جلوگيري مي کند.

 

توری ضد حشره 

 

فامکو مديريت تلفيقي آفات ترکيبي از سه فاکتور زير مي باشد:

 

1. از بين بردن عوامل شيوع آفات و بيماريها از طريق:   

 • تغيير شرايط مطلوب براي شيوع افات و بيماريها
 • حذف بقاياي گياهي
 • ضدعفوني
 • کنترل بيولوژيکي  ( شکارگرهاي طبيعي و يا سموم يولوژيکي )
 • کاربرد آفات کش با توجه به اصولي از جمله: زمان مناسب سمپاشي ، توجه به فرمولاسيون و غاضت مورد نياز براي سمپاشي، در نظر گرفتن گياه هدف

 

2. پيشگيري کردن از شيوع آفات و بيماريها از طريق :

 • بازرسي گياهان
 • کاربرد توري ضد حشره (آفتهاي تريپس، مگس سفيد )
 • ايجاد تهويه در محيط گلخانه
 • کاربرد دو در ورودي

 

3. رعایت اصول بهداشتی در گلخانه

 • حذف برگهاي پوسيده
 • جمع آوري آب انباشته شده در کف گلخانه
 • از بين بردن علف هاي هرز داخل و بيرون گلخانه
 • لباس کارگران بايد عاري از آلودگي باشد
 • پيش از انجام هر کاري دستها شسته و ضدعفوني شوند
 • رعايت بهداشت در آب مصرفي: اکثر عوامل بيماري زا مانند قارچهاي پيتيوم، فوزاريوم ، فايتوفتورا، اروينيا، نماتدها
 • سمپاشي بايد به گونه اي انجام شود که آب مورد مصرف براي گياهان را آلوده نکند و تنها بسترهاي کشت را هدف قرار دهند.
 • استرليزه کردن آب با اشعه UV ،تيمار با ازن، ضدعفوني با آب ژاول، پراکسيد هيدروژن، فيلتر کردن
 • اشعه UV انرژي الکترو مغناطيسي است با طول موج 200 تا 400 نانومتر که به سه گروه تقسيم مي شود:
 1. UV-A با طول موج (315 تا 400 نانومتر )
 2. UV-B با طول موج 290 تا  315 نانو متر
 3. UV-C با طول موج 220 تا 290 نانو متر

منابع UV-A دود ناشي از پلاستيک مي باشد. UV-B از طريق ازن جذب مي شود و 1% از انرژي خورشيدي UV-C است که بر سلامتي انسان و حيوان تاثيرگذار است.

 • ضدعفوني آب با اشعه UV-C با طول موج 254 نانو متر صورت مي گيرد. اکثر ميکرو ارگانيسم ها در اين طوول موج از بين مي روند. ضد عفوني بستگي به مدت زمان و شدت اشعه دهي دارد.

 

فامکو اهداف و مراحل مديريت تلفيقي آفات:

 • رهگيري آفت: شناسايي افت و مراحل زندگي آن: با داشتن آگاهي از آفات مهم گياه کاشته شده، مراحل مختلف زندگي آن، بيولوژي و شرايط مساعد رشد آفت و مرحله خسارت مي توان در زمان مناسب به شناسايي آن پرداخت.
 • ثبت مراحل مختلف رشد گياه براي مديريت آفت:

برخي از آفات در مرحله خاصي از رشد گياه کاشته شده، گياه را مورد حمله قرار مي دهند. بنابراين با ثبت مراحل مختلف رشد گياه مي توان مرحله اي که گياه حساس به خسارت است را شناسايي کرد.

 • استفاده از کارتهاي زرد و آبي
 • مانيتورينگ دايمي گلخانه و آمار برداري از آفات و حشرات موجود در گلخانه از طريق شمارش تعداد آفت بر روي برگ، ساقه ف خاک و ... شامل تخم – لارو – حشره کامل
 • ثبت روزانه شرايط بيوفيزيولوژيک و اقليمي
 • بررسي وضعيت گياه و مراحل رشد آن با انتخاب نمونه هاي خاص در گلخانه: وضعيت ريشه، برگ، ساقه، جوانه زني و گلدهي
 • بررسي و اندازه گيري pH و EC آب و خاک مورد استفاده
 • طراحي سيستم و ساختار سازه بر اساس شرايط اکوسيستم هر منطقه
 • رعايت سيستم ضد حشره در هر نوع سازه
 • طراحي سازه مناسب در تثبيت و يکنواختي دماي محيط گلخانه بسيار ضروري است. جلوگيري از هدر رفتن انرزي و عامل مهم در کنترل خسارت ناشي از تغيرات دما نظير بيماري حاصل از باکتري لکه زاويه اي که بر اثر اختلاف دماي بيشتر از 10 درجه به وجود مي آيد.
 • طراحي سيستم آبياري با دقت در تنظيم ميزان آب بر اساس نياز بوته به آب عامل مهمي در جلوگيري از خسارات به بوته است. وجود رطوبت زياد مهمترين مسئله گلخانه ها در منطقه است که تعريق و ريزش اب روي برگها باعث سوختگي و عامل افزايش سفيدکها مي باشد.
 • تعيين فواصل مناسب بين گلخانه ها: اين کا باعث جلوگيري از ورود افات و بيماريهاي گلخانه مجاور به ساير گلخانه ها مي شود. فاصله مناسب بين گلخانه بين 4 تا 6 متر مي باشد.
 • عايق نمودن بستر گلخانه بين رديف ها با پلاستيک و يا بتن به منظور جلوگيري از رشد علف هاي هرز و جمع آوري مواد حاصل از ريزش گياه و آفات به خصوص مينوز و ممانعت از نفوذ پذيري لاروها به خاک و قطع چرخه زندگي آفات.
 • رعايت ورود و خروج افراد و حيوانات وحشي و اهلي
 • کنترل دربها و پنجره
 • کنترل و از بين بردن پوشش گياهي و علف هاي هرز در فاصله 3 تا 10 متري اطراف گلخانه
 • رعايت پوشش لباس کارگران به ويژه رنگ لباس و عدم استفاده از رنگهاي آبی و زرد و صورتي
 • ضدعفوني مواد و وسايل مورد استفاده در گلخانه
 • حذف بقاياي گياه فصل زراعي پيشين
 • انتخاب روشهاي صحيح اماده سازي خاک و بسترهاي کشت – کود با نگاه کاربرد عوامل بيولوزيک و کمپوست و ورمي کمپوست
 • تحليل الگوي مناسب در زمينه تاريخ کشت – تراکم – تراکم مناسب بوته – نوع کشت در هر منطقه
 • روش صحيح هرس و هدايت بوته
 • آزمايش خاک و برگ براي تعيين نيازهاي واقعي تغذيه اي
 • ضدعفوني بستر قبل از کشت: استفاده از روش آفتاب دهي (Solarization ) بهترين روش ضدعفوني گلخانه و از نظر اقتصادي و زيست محيطي بسار مقرون به صرفه است که اين کار بعد از تهيه بستر کشت صورت مي گيرد.
 • استفاده از روش کشت نشائ به جاي کاشت مستقيم
 • استفاده از پايه هاي مقاوم با روش پيوند
 • هرس مداوم بوته
 • انتخاب بذر مناسب با شرايط اکوسيستم
 • استفاده از ارقام مقاوم
 • کنترل بيولوژيکي استفاده از حشرات مفيد و دشمنان طبيعي 58 عامل خسارت زا درگلخانه شناسايي شده است.
 • شناسايي دقيق آفت و يا بيماري و دشمن طبيعي و تناسب اکوسيستمي انها با يکديگر
 • استفاده از Biopesticide مانند BT
 • کنترل شيميايي مديريت شده
 • انتخاب صحيح آفت کش
 • نحوه مصرف و استفاده مناسب
 • استفاده از حشره کشهاي هور موني و شبه هورموني که در مراحل رشد آفت دخالت نموده و رشد آنها را مختل مي کند.
 • تعيين مراحل آسيب پذيري سيکل زندگي افت براي مبارزه
 • استفاده از ترکيبات معدني براي مبارزه

 

1. ضدعفوني پيش از کاشت

يکي از مواردي که مي توان در مديريت تلفيقي آفات در نظر گرفت حذف آفات از محصولات قبلي است. حذف تمام بقاياي گياه از محل کاشت موجب از بين بردن پاتوژن ها و آفات و کنه ها مي شود. بسترهاي کشت حاوي اسپورهاي قارچ، نماتدها يا تخم هاي حشرات، لاروها و شفيره هاست. بايد تمام علف هاي هرز در گلخانه را حذف نمود. گلدانها، بستر هاي کشت، ديوارها و کف گلخانه بايد ضدعفوني شوند. خالي گذاشت گلخانه به مدت 2 هفته کمک بسيار زيادي به حذف آلودگي ها خواهد کرد.

 

2. عمليات کاشت و داشت در مديريت تلفيقي آفات

کاربرد مناسب و صحيح مواد غذايي، کنترل  pH آب و نمک کودها در سلامتي گياهان بسيار با اهميت است، زماني است که گياه به دليل عدم تعادل مواد غذايي ( افزايش و يا کاهش يکي از مواد غذايي به خصوص نيتروژن، کلسيم و... ) دچار کمبود و يا مسوموميت غذايي مي شود، شرايط را براي رشد و گسترش آفات و بيماريها مساعد مي کند.

هر کدام از گياهان زينتي و يا سبزي و صيفي نيازمند دما و رطوبت خاص و مطلوبي مي باشند. ايجاد شرايط مناسب براي رشد گياه موجب مقاومت آنها در برابر حمله آفات و بيماريها مي شود.

مورفولوژي برخي از گياهان مانند وجود کوتيکول بر ديواره  سطحي برگها، توليد ترکيبات نامطلوبي مي کند که موجب دفع آفت و مقاومت در برابر آلودگي ناشي از آن خواهد شد.

آزمايش خاک و آب و کنترل pH و EC به کنترل آفات و بيماريها به خصوص بيماريهاي خاکزي کمک مي کند.

در گلخانه هاي پرورش رز، داوودي و يا ساير گلهاي شاخه بريده، آزمايش نمونه هاي گرفته شده از گياهان ( برگها ) کمک زيادي به تعيين تغييرات مواد غذايي در خاک مي کند.

ايجاد تهويه و گرمادهي در بستر گياهان موجب کاهش خيس شدن برگها خواهد شد. همچنين کنترل رطوبت نسبي امر بسيار مهمي در پيشگيري از بروز بيماريهاست. گردش هواي داخل گلخانه موجب تبادل هواي داخل گلخانه مي شود. هواي خشک خارج از گلخانه موجب کاهش رطوبت در شب مي شود. کاربرد سيستم جريان افقي هوا در گلخانه به خشک شدن  گياهان خيس کمک مي کند .

هرس بخشهاي مرده گياه، گلها و برگهاي پوسيده ( آن دسته اي که آلوده به تخم و يا لارو حشرات اند ) در کاهش گسترش آفات در گلخانه کمک شاياني خواهد کرد.

در زمان هرس گياهان از وسايل تميز استفاده شود و دستها آلوده نباشند. چاقوها را مي توان در الکل 70 درصد براي از بين بردن باکتريها ضدعفوني مي شوند.

 

3. مانيتورينگ

مانيتورينگ گياهان و شناسايي آفات و بيماريها در گياهان، کف و سکوهاي گلخانه يکي ديگر از اقدامات مربوط به مديريت تلفيقي آفات است. يکي از روشهاي شناسايي استفاده از گياهان شاخص، آزمايشات خاک و آب و نمونه هاي گياهي است. چک کردن نازل هاي آبياري و مناطقي که آب در آنجا انباشته مي شود نيز يکي از مواردي است بايد در نظر گرفت. بررسي ها بايد روزانه يا هفتگي انجام شود. سعي شود تمام ابزار مربوط به مانيتورينگ را تهيه کنيد . 

 

 توری ضد حشره

شکل شماره 1:  ابزار لازم براي مانيتورينگ

 

 مراحل مانيتورينگ شامل موارد زير مي شود:

گياهان به صورت تصادفي انتخاب شده و در هر 1 تا 3 متر بايستيد و گياه را بازرسي کنيد. بازرسي معمولا هر 100 متر مربع 3 تا 10 دقيقه زمان مي برد.

 • اولين قدم در مانيتورينگ، ظاهر گياه ( ارتفاع و ايستادگي و رنگ  شاخ و برگهاي گياه ) است. ضعف و رنگ پريدگي  گياه نشان دهنده رشد نامطلوب گياه بر اثر حضور يک عامل مزاحم خارجي مانند آفات و يا بيماريها و يا کمبود مواد غذايي است.
 • بازرسي زير برگها براي مشاهده رنگ پريدگي ها، وجود آفات و يا علايم بيماري ها و علايم کمبود مواد غذايي
 • گياهان گلداني بايد از گلدان جدا شده و ريشه آنها بازرسي شود.

هفته اي دو بار بازرسي براي کنترل گياهان نياز است.

 

3. بازرسي گياهان به طور جداگانه:

بازرسي کل گياه، از سطح خاک تا تاج گياه ضروري است. برگها، ريشه ها بايد چک شود. برگهاي جوان گياه بايد کنترل شوند زيرا اکثر آفات در زير برگها پنهان مي شوند. در صورت مشاهده هر گونه برگ آلوده آن را حذف کنيد. موارد زير را به صورت داده هاي بدست آمده طي هر بازرسي در برگه اي يادداشت کنيد:

 1. تعداد گياهان بازرسي شده
 2. نوع آفت و يا مشکل گياه
 3. محل گياه در گلخانه
 4. تخمين تعداد آفات مشاهده شده

 

4. کاربرد کارتهاي زرد:

کاربرد کارت زرد براي شناسايي آفات بندپا برروي گياهان مناسب اند. کارتها را هر دو هفته يکبار کنترل کنيد و تعداد مگسهاي سفيد، تريپس ها و شته ها را روي هر کارت را شمارش کنيد. با شمارش تعداد آفات، جمعيت آنها بدست خواهد آمد در نتيجه زمان مبارزه با آفات مشخص خواهد شد.

با شمارش آفات مشاهده شده بر روي کارتها مي توان گرافي را رسم کرد. در اين گراف محور افقي تاريخ بازرسي و محور عمودي آفات مشاهده شده را ثبت کنيد.

تعداد آفات در هر مربعي از کارت شمارش شود.

 

 

 توری ضد حشره

شکل شماره 2: شمارش آفت در هر کارت

 

 توری ضد حشره

نمودار 1: گراف رسم شده از شمارش آفات

 

نمونه آفات گلخانه شامل

 

توری ضد حشره     توری ضد حشره

توری ضد حشره     توری ضد حشره

شکل شماره 3: مراحل زندگي تريپس از شفيريگي تا تريپس بالغ مشاهده شده بر کارت آبي

 

 توری ضد حشره     توری ضد حشره

شکل شماره 4: شته بالغ بر غنچه رز

 

توری ضد حشره     توری ضد حشره

شکل شماره 5: تريپس

 

5. شناسايي صحيح آفات:

شناسايي دقيق و صحيح آفات به انتخاب روش مناسب کنترل آفات کمک مي کند زيرا هر گونه اي حساسيت به کنترل شيميايي و يا بيولوژيکي دارد. هر محصولي آفات به خصوص دارد که در شرايط خاصي مورد حمله قرار مي گيرد.

 

5. بازرسي گياهان جديد:

زماني که گياهي جديد وارد گلخانه مي شود بايد به منظور عاري بودن آنها از علايم آلودگي، پوسيدگي برگ و ريشه بازرسي شود. برگهاي خراب و پوسيده بايد به منظور جلوگيري از شيوع آنها و سرايت به ساير گياهان حذف شوند.  

 

6. ثبت داده ها:

نقشه گلخانه، گزارش توليد کننده، ثبت داده هاي بدست آمده از شمارش آفات جزئي از برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات است.

به عنوان مثال داشتن نقشه گلخانه به قرار دادن کارتهاي زرد در محلي مناسب از گلخانه کمک مي کند. زمان سمپاشي و نوع سم به کار رفته و ميزان سم روش سمپاشي يکي ديگر از داده هايي است که بايد ثبت شده و در مديريت تلفيقي به کار گرفته شود.

 

7. ضدعفوني و استريليزه کردن:

بهداشتي بودن ابزار مورد نياز براي هرس، بسترها ي کشت، سکوها، کف گلخانه، دست و لباس کارگران يکي از موارد ضروري در مديريت تلفيقي است. سعي شود تا کارگران پيش از شروع انجام هر گونه عملياتي در داخل گلخانه دستهاي خود را ضدعفوني کنند.

 • پيش از ورود به گلخانه کفش ها ضدعفوني شده و حتي الامکان از لباس ديگري براي ورود استفاده شود.

 

 توری ضد حشره

شکل شماره 6: حوضچه ضدعفوني

 

 • دربها و پنجره هاي گلخانه محکم و بدون هيچ گونه منافذي باشند تا از ورود هر گونه علف هرز و يا آفتي به داخل گلخانه خودداري شود.

 توری ضد حشره

شکل شماره 7: محکم کردن پوشش جهت جلوگيري از ورود آفات

 

 • در هر گونه سازه اي بايد از توري ضد حشره استفاده کرد .

توری ضد حشره

شکل شماره 8: توري ضد حشره

 

به جريان هوا در ميان ستونها توجه شود و سعي شود تا از فن HAF براي اين کار استفاده شود.

عوامل محيطي موجب شيوع آفات و بيماريها در داخل گلخانه مي شود به عنوان مثال: 

 1. خشکي و يا تخريب فيزيکي در گياهان باعث شيوع شته ها خواهد شد.
 2. رطوبت بالا باعث ايجاد بيماري سفيدک پودري خواهد شد.
 3. آبياري بيش از حد باعث بيماريهاي قارچي و خاکي مي شود.
 4. کوددهي بيش از حد باعث بيماريهاي برگي

 

محاسبه و متره بر آورد توري  ضد حشره مورد نياز يك واحد گلخانه اي

رديف

طول (متر)

تعداد دهنه

عرض دهنه (متر)

مساحت گلخانه (مترمربع)

ارتفاع تا زير ناوداني  (متر)

ارتفاع باز شونده پنجره سقفي (متر)

ارتفاع باز شونده پنجره هاي جانبي

ارتفاع باز شونده پنجره هاي ابتدا و انتها

توري مورد نياز پنجره هاي سقفي

توري مورد نياز پنجره هاي جانبي

توري مورد نياز پنجره هاي ابتدا و انتها

توريهاي مورد نياز (مترمربع)

پيش بيني پرت توري (مترمربع)

مجموع توريهاي مورد نياز (مترمربع)

1

50

10

8

4000

4

1.5

2

2

750

200

160

1110

111

1221

سطح استاندارد سطوح تهويه طبيعي برابر با 10 الي 15 درصد مساحت كف گلخانه ميباشد ، بعبارت ديگر اگر گلخانه اي به مساحت 5000 متر مربع داشته باشيم ، بايد مساحت پنجره هاي جانبي و سقفي آن برابر با 500 الي 750 متر مربع باشد.

نصب توري ضد حشره بر روي پنجره هاي سقفي و جانبي ميزان تبادل هواي داخل گلخانه با هواي بيرون به ميزان پنج الي هفت برابر كاهش ميدهد.

مفهوم توري ضد حشره با مش 10 *22 يعني در يك اينچ مربع تعداد 10 تار يا رشته عمودي و تعداد 22 تار يا رشته افقي وجود دارد.

 

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری-اداری سعدی

طبقه ۶، واحد۶۰۸

اطلاعات تماس

۰۲۱ - تلفــن : ۳۳۱۱۳۳۷۷

(سی خط)

۰۲۱ - فاکس : ۳۳۹۴۸۲۵۷

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

صفحه دوستداران فامکو

facebook page