بازگشت به صفحه محصولات

سیستم آبیاری
Irrigation System

سیستم آبیاری

 

طراحی سیستم آبیاری تحت فشار(قطره اي) در گلخانه

طراحي سيستم آبياري تحت فشار در يك واحد گلخانه اي متاثر از شرايط اقليمي ، فصل كشت ،الگوي كشت ، نوع محصول و . . .ميباشد . پيشنهاد ما طراحي سيستم آبياري تحت فشار داخل يك واحدگلخانه اي بر اساس الگوي کشت گياه گوجه فرنگی مي باشد. الگوي کشت گوجه فرنگی بصورت 45/0*45/0*20/1 (فاصله بوته ها بر روی رديف از يکديگر 45/0 و فاصله رديف ها 45/0 و عرض راهرو 20/1 متر) در نظر گرفته شده است ، كه در هر دهانه 8 متري تعداد 5 رديف دو تايی قرار مي گيرد. در نتيجه در هر دهانه تعداد 10 رديف گياه قرار خواهد گرفت. طول گلخانه برابر با  5/47 متر است كه از طرفين گلخانه مجموع 3 متر به عنوان فضاي خالي بمنظور سهولت در امور گلخانه و ... در نظر گرفته شده است.

بنا بر اين رو طول رديف كشت 5/44  متر مي باشد تعداد  گياه در هر رديف برابر با 99 بوته و در هر دهانه برابر با 990 بوته مي باشد. براي هر بوته يك عدد خروجی آب 2 ليتر در ساعت منظور شده است. در نتيجه دبي لحظه اي در مورد الگوي کشت گوجه فرنگی برابر است با:

lit/s1= (45/4450*10*2*2*3600/1)

 

براي هر رديف گياه نيز دو رديف لوله تيپ16 ميليمتر منظور خواهد شد تا ضمن توانايي بر توزيع آب در مورد الگوي كشت گوجه فرنگی بتواند جوابگوي تامين آب ساير الگوهاي كشت نيز باشد.

از اين رو جهت سهولت کار بهره بردار در استفاده از سيستم آبياری براي کشت انواع سبزی و صيفی، شبکه آبياري واحدهاي گلخانه اي بر اساس گياه گوجه فرنگی طراحي شده است چون دبي لحظه اي در اين مورد از بقيه موارد بيشتر مي باشد و در نتيجه قطر لوله هاي مورد نياز داخل گلخانه از ساير الگوهاي كشت بزرگتر مي باشد.

سيستم آبياري طراحي شده به ترتيبي است که در هر بار آبياري دو دهانه، آبياري خواهد شد. بدين ترتيب که براي هردو دهانه يک شير برقي سايز  1 اينچ منظور شده است که با فرمان گرفتن از کنترلر تعبيه شده در گلخانه ، باز شده و عمل آبياري انجام خواهد شد و سپس شير برقي دوم عمل مي نمايد.

دبي لحظه اي مورد نياز داخل يک گلخانه مستقل از تعداد دهانه ها برابر با 1 ليتر در ثانيه است ( در اين مورد پيشنهادي) و سيستم آبياري اتوماتيک داخل گلخانه براي تامين اين ميزان آب طراحي ميشود و قطر لوله هاي داخل گلخانه براساس آن طراحي ميشود.

 

رديف

شرح

مشخصات فني

واحد

1

لوله پلي اتيلن

16mm

متر

2

لوله پلي اتيلن

40-6 at

متر

3

لوله پلي اتيلن

63-6 at

متر

4

نوار آبياري  (تيپ) هر 20 سانتي متر يك دريپر 1 ليتر در ساعت

16mm

متر

5

رابط نوار آبياري تيپ

16mm

عدد

6

رابط تيپ به لوله 16

 

عدد

7

بست کمربندي پلي اتيلن

63 * 1 1/2"

عدد

8

مغزي گالوانيزه

1 1/2"

عدد

9

سه راه گالوانيزه

1 1/2"

عدد

10

اتصال نر پلي اتيلن

40 * 1 1/2"

عدد

11

بست ابتدائي با واشر

16

عدد

12

در پوش پيچي پلي اتيلن

40

عدد

13

در پوش پيچي پلي اتيلن

63

عدد

14

لوله پلي کا

5"

متر

15

لوله پلي کا

25

شاخه

16

نوار تفلون

 

حلقه

 

  مشخصات فنی اتصالات ايستگاه پمپاژ طرح آبياري قطره اي کشت  گلخانه ای 

رديف

شرح

مشخصات فني  

 

واحد

1

لوله پلي اتيلن

63-6 at

متر

2

لوله پلي اتيلن

50-6 at

متر

3

لوله پلي اتيلن

25-6 at

متر

4

اتصال ماده پلي اتيلن

63*2"

عدد

5

اتصال ماده پلي اتيلن

50* 1 1/2"

عدد

6

اتصال ماده پلي اتيلن

25*3/4"

عدد

7

اتصال نر پلي اتيلن

50*2"

عدد

8

اتصال نر پلي اتيلن

50*1 1/2"

عدد

9

اتصال فلنج دار پلي اتيلن

63*2"

عدد

10

کمربند پلي اتيلن

50* 3/4"

عدد

11

کمربند پلي اتيلن

50* 1/2"

عدد

12

زانوي نر پلي اتيلن

50*1 1/2"

عدد

13

زانوي نر پلي اتيلن

25*3/4"

عدد

14

شير فلکه پلی اتيلن دو سر ماده

1 1/2"

عدد

15

شير فلکه پلی اتيلن دو سر ماده

3/4"

عدد

16

شير فلکه پلی اتيلن دو سر ماده

1"

عدد

17

شير يکطرفه

1 1/2"

عدد

18

مغزي پلی مری

3/4"

عدد

19

سوپاپ رزوه اي

2"

عدد

20

مغزي تبديلي گالوانيزه

2"* 1 1/4"

عدد

21

مغزي تبديلي گالوانيزه

2"* 3/4"

عدد

22

مغزي تبديلي گالوانيزه

1 1/2"* 1"

عدد

23

مغزي تبديلي گالوانيزه

 1/2"* 1"

عدد

24

مغزي تبديلي گالوانيزه

1 1/2"* 3/4"

عدد

25

مغزي گالوانيزه

1 1/2"

عدد

 

 مشخصات فنی اتصالات ايستگاه پمپاژ طرح آبياري قطره اي کشت  گلخانه ای

رديف

شرح

مشخصات فني

واحد

26

مغزي گالوانيزه

1/2"

عدد

27

بوشن گالوانيزه

2"

عدد

28

زانوي  چپقی گالوانيزه

2"

عدد

29

 فلنج رزوه ای

2"

عدد

30

فشار سنج

6 at

عدد

31

شير سماوري

1/2"

عدد

32

ماسوره تبديلي گالوانيزه

1/2"* 3/8"

عدد

33

مهره ماسوره گالوانيزه

2"

عدد

34

سه راه گالوانيزه

1/2"

عدد

35

سه راه گالوانيزه تبديلي با درپوش

2"

عدد

36

سر شلنگي

1"

عدد

37

واشر تخت لاستيکی

2"

عدد

38

پمپ تک فاز

CMB 100

دستگاه

39

 فيلتر ديسکي و انژکتور

2"

عدد

40

لوله گالوانيزه

2"

متر

41

نوار تفلون

 

حلقه

42

پايه زير فيلتر ديسکی

 

عدد

كليه لوله هاي پلي اتيلن ولوازم واتصالات سيستم آبياري بايد داراي نشان استاندارد يا مورد تاييد اداره كل آبياري تحت فشار باشد .  

 

 

الگوي كشت و تراكم بوته در واحد سطح كشت گلخانه به ابعاد (8*47.5*8)

عرض دهنه (متر)

طول دهنه

تعداددهنه (متر)

مساحت گلخانه (متر مربع)

عرض راهرو هاي بالا و پايين (متر)

عرض راهرو بين رديف هاي كشت (متر)

عرض پشته (متر)

فاصله دو بوته روي خط كشت (متر)

تعداد بوته روي يك خط كشت

تعدادخط كشت روي يك پشته

تعداد بوته روي يك پشته

تعداد  پشته در يك دهنه

تعداد بوته در يك دهنه

تعداد بوته در گلخانه

تراكم كشت  در( متر مربع)

8

47.5

8

3040

3

1.2

0.45

0.45

99

2

198

5

989

7911

2.6

 

برنامه نوبت بندي آبياري درگلخانه 8 دهانه اي در پيك مصرف نياز آبي

نوبت آبياري

دهنه ها

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

نوبت چهارم

0/5ليتر

0/5ليتر

0/5ليتر

0/5ليتر

ساعت شروع

ساعت  پايان

ساعت شروع

ساعت  پايان

ساعت شروع

ساعت  پايان

ساعت شروع

ساعت  پايان

نوبت اول

دهنه اول

6/30

7

8/30

9

10/30

11

12/30

13

دهنه دوم

نوبت دوم

دهنه سوم

7

7/30

9

9/30

11

11/30

13

13/30

دهنه چهارم

نوبت سوم

دهنه پنجم

7/30

8

9/30

10

11/30

12

13/30

14

دهنه ششم

نوبت چهارم

دهنه هفتم

8

8/30

10

10/30

12

12/30

14

14/30

دهنه هشتم

زمان ، مدت و مقدار آبياري به شرايط محيطي گلخانه و سن بوته  و. . .  بستگي دارئد ،

 دماي آب آبياري بايد  هم دماي  گلخانه ( 25 درجه سانتيگراد ) باشد.

 

   طول(متر

47.5

عرض (متر)

8

تعداد دهنه

8

مساحت(متر مربع)

3040

عرض راهروهاي(ابتدا وانتها در گلخانه)

3

تراكم كشت(تعداد بوته در متر مربع)

2.6

   تعداد بوته در گلخانه   

    7,911

نياز آبي هر بوته درپيك مصرف ( ليتر در روز)

2

پيك آب مصرفي گلخانه(ليتر در روز)

 15,822

حجم استخر ذخيره (متر مكعب)

   47

تعداد رديف پشته در يك دهنه

5

تعداد  خطوط كشت روي يك پشته

0.2

فاصله روزنه يا دريپر ها از هم

0.2

تعداد هر روزنه يا دريپر روي يك نوار يا لوله 16 ميليمتري

222.5

تعداد هر روزنه يا دريپر روي پشته يا رديف كشت

445

دبي هر روزنه يا دريپر(ليتر در ساعت)

2

نياز آبي هر دهنه (ليتر در ساعت)

4450

تعداد دفعات آبياري يك دهنه در شبانه روز ( ليتر در ساعت)

4

نياز آبي هر دهنه در هر نوبت آبياري( ليتر در ساعت)

1113

نياز آبي دو دهنه (ليتر در ساعت)

2225

 

مشخصات فني پمپ هاي سيستم آبياري تحت فشاردر گلخانه

رديف

مدل پمپ

دبي

ورودي به پمپ (اينج)

خروجي از پمپ (اينچ)

توان

فشار پمپ

فاز

برند و كشور توليد كننده

(ليتر در ثانيه)

متر مكعب در ساعت

كيلو   وات

اسب بخار

بار

ارتفاع (متر)

تك فاز

سه فاز

1

PM45

0/6

2/4

1

1

0/37

0/5

3/5

35

+

_

پنتاكس - ايتاليا

2

PM80

0/8

2/4

1

1

0/74

1

3/5

35

+

_

پنتاكس - ايتاليا

3

CAM100/00

1

3/6

1

1

0/74

1

4/7

47

+

_

پنتاكس - ايتاليا

4

CM100/00

1/75

6/3

1

1

0/74

1

3/3

33

+

_

پنتاكس - ايتاليا

5

CM160/01

1/75

6/3

1

1

1/1

1/5

4/05

40/5

+

_

پنتاكس - ايتاليا

6

CDX-CO

3/3

12

2

2

2.2

3

2/5

25

+

_

لوارا - ايتاليا

7

CDX

3/3

12

2

2

2.2

3

2

20

+

_

ابارا - ايتاليا

8

CH150

8/33

30

2

2

1/1

1/5

2/45

24.5

+

_

پنتاكس - ايتاليا

9

CH200

8/33

30

2

2

2.2

3

3/35

33/5

+

_

پنتاكس - ايتاليا

10

CH300

8/33

30

2

2

2.2

3

2/8

28

+

_

پنتاكس - ايتاليا

11

CHT200

8/33

30

2

2

1/5

2

2/8

28

+

_

پنتاكس - ايتاليا

12

CHT300

8/33

30

2

2

2.2

3

3/35

33/5

+

_

پنتاكس - ايتاليا

13

CHT400

11/6

42

3

2

2/98

4

3/18

31/8

-

+

پنتاكس - ايتاليا

14

CHT550

11/6

42

3

2

4/1

5/5

3/7

37

-

+

پنتاكس - ايتاليا

 

جدول محاسبات انتخاب الكترو پمپ سيستم آبياري تحت فشارگلخانه در پيك مصرف

2225

نياز آبي دو دهنه (ليتر در ساعت)

1113

نياز آبي هر دهنه در هر نوبت آبياري( ليتر در ساعت)

4

تعداد دفعات آبياري يك دهنه در شبانه روز ( ليتر در ساعت)

4450

نياز آبي هر دهنه (ليتر در ساعت)

2

دبي هر روزنه يا دريپر(ليتر در ساعت)

445

تعداد هر روزنه يا دريپر رويپشته يا رديف كشت

222.5

تعداد هر روزنه يا دريپر روي يك نوار يا لوله 16 ميليمتري

0.2

فاصله روزنه يا دريپر ها از هم

2

تعداد  خطوط كشت روي يك پشته

5

تعداد رديف پشته در يك دهنه

47

حجم استخر ذخيره( متر مكعب)

15,822

پيك آب مصرفي گلخانه (ليتر در روز)

2

نياز آبي هر بوته در پيك مصرف  ( ليتر در روز)

7,911

   تعداد بوته  در گلخانه   

2.6

تراكم كشت(تعداد بوته در متر مربع)

3

عرض راهروهاي (ابتدا وانتها در گلخانه)

3040

مساحت ( متر مربع)

8

تعداد دهنه

8

عرض ( متر)

47.5

طول ( متر)

 

 

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری-اداری سعدی

طبقه ۶، واحد۶۰۸

اطلاعات تماس

۰۲۱ - تلفــن : ۳۳۱۱۳۳۷۷

(سی خط)

۰۲۱ - فاکس : ۳۳۹۴۸۲۵۷

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

صفحه دوستداران فامکو

facebook page